Helse & sikkerhed

At mærke farveprodukter med helse- og sikkerheds risici er et lovligt krav, og der findes altid en speciel del af etiketten som forklarer hvad der gælder for produktet. Det er loven som bestemmer hvordan symboler og tekster skal se ud, og derfor ikke altid så lette at forstå. På etiketten forklare vi symboler og udtryk som kan forekomme, og giver dig også lidt råd, om hvordan du håndtere produktet uden at udsætte dig selv for nogen risiko.


Læs altid etiketten inden du begynder. Hver dåse har symboler med efterfølgende fraser som kortfattet skal gøre dig opmærksom på hvilke risiko der findes. Her rekomanderes også om hvilken beskyttelses udrustning som bør vælges.


Din egen Helse


Undgå at få farve i munden

Mad og drikke bør ikke indtages, opbevares eller tilberedes i et område hvor farven opbevares eller anvendes. Hvis man ved et uheld skulle få indtaget farven skal man umiddelbart søge læge hjælp. Det er vigtigt at bevare roen. Fremkald IKKE opkastning.


Undgå indånding

Indånding af opløsningsmidler og giftige dampe m.m. kan mindskes gennem god ventilation og filtrering. Hvis ventilation ikke er tilfredsstillende, eller det rekommanderes på etiketten, bør specielt åndeværn benyttes. Tag aldrig bundmaling af med varme, eftersom det kan frigøre giftige gasser. Vådslip altid istedet, da tørslipning giver mere støv, som kan være usundt at indånde. I lokaler med dårlig ventilation skal friskluft maske anvendes.


Opløsningsdampe er tungere end luft, og vil derfor presse den friske luft opad. Indånding af sådanne dampe kan give svimmelhed og utilpashed, og kan til og med føre til et collaps. Læs etiketten nøje og anvend anbefalet beskyttelsesudrustning.


Sprøjtning kræver særlige sikkerhedsregler. Sprøjtestøv bør under ingen omstændigheder indåndes. Læs etiketten grundigt og sørg for at du anvender den beskyttelsesudrustning som kræves. Ofte er det friskluftsmaske som anbefales, fordi den tilfører brugeren frisk luft hele tiden.


Undgå øjenkontakt

Øjnene bør beskyttes både under selve påførslen og når der er risiko for farvestænk i ansigtet. Et par beskyttelsesbriller er ikke specielt dyre, og kan fås i de fleste butikker. Det er godt givet ud at bruge sådanne. Hvis farvestænk alligevel kommer i øjet, er det vigtigt at skylle det under rindende ferskvand i mindst 15 minutter, øjet skal være åbent. Søg herefter umiddelbart læge.


Undgå hud kontakt

Hudirritation kan forekomme hvis farven kommer i kontakt med huden. Derfor er det vigtigt altid at anvende beskyttelseshandsker og beskyttelsestøj ved alt arbejde med maling. Overalls, som beskytter kroppen, arme og ben, bør anvendes. Eventuel hudcreme som anvendes, må ikke være oliebaseret, eftersom det bevirker at farven absorberes i huden. Ringe og ure skal tages af, eftersom farven kan sætte sig fast på bagsiden og irritere huden. Farve som er kommet på huden vaskes bort med sæbe og lunkent vand. Smør derefter gerne huden med en hudlotion. Anvend aldrig opløsningsmidler eller fortynding til at vaske huden med.


Brand og eksplosionsfare

De fleste farver indeholder organiske opløsningsmidler – som begynder at afdunste så snart dåsen åbnes. Mange uheld kan undviges hvis du tænker på følgende ting:

  • Undgå åben ild i områder hvor farven anvendes eller opbevares
  • Ryg aldrig i forbindelse med malingsarbejde
  • Opbevar farven i gode ventilerede og tørre rum, langt fra varmekilder og direkte sollys
  • Luk dåsen ordentligt efter brug
  • Undgå gnister fra metal, elektriske installationer som slås af og på, eller fejlinstallationer
  • Smid altid klude, papir og lignende, som er smurt ind i farve eller opløsningsmidler, i en tætlukket affaldsbeholder.