Miljøet og produktutvikling

Produktforvaltningsprogrammet står sentralt i vår Yacht-virksomhet. Dette handler om respekt for mennesker og samfunn utover det å overholde pålagte krav.

Produktforvaltning innebærer at sikkerheten til mennesker og miljø blir tatt hensyn til i alle steg av produktutviklingen. Minimering av miljøpåvirkning blir derfor tatt i betraktning i de tidlige designfasene under utvikling av nye produkter, fra valg av råmaterialer til typene av produkter som blir utviklet.

Som en del av Produktforvaltningsprogrammet er det blitt innført en datadrevet, global evalueringsprosess for råmaterialer (Global Raw Material Evaluation Process – GRMEP). Ved hjelp av denne kan våre laboratoriekjemikere studere de miljø- og sikkerhetsmessige egenskapene til alle stoffene de vurderer å anvende i et nytt produkt. Prosessen leder kjemikeren gjennom en rekke kontroller for hvert råmateriale, for å sikre at sluttproduktet inneholder stoffer som kan brukes uten fare, og med så liten miljøpåvirkning som mulig. En modul for vurdering av miljørisiko er en nøkkelkomponent i GRMEP.

Det er lagt ned mye arbeid i å fastslå de optimale nivåene av aktive stoffer i våre bunnstoffer, slik at vi klarer å oppnå den bransjeledende yteevnen som våre kunder forventer. Dette arbeidet sørger for at sammensetningene blir riktig utformet, ikke overdimensjonert, og at miljøpåvirkningen minimeres. Yacht yter også aktiv økonomisk støtte til arbeid med utvikling av effektive utslippsystemer for biocider, for å sikre at "riktige" mengder av biocid blir sluppet ut i miljøet når det er nødvendig. Til sammen vil disse to aktivitetene sørge for at vi kan fortsette å tilby våre kunder bunnstoff med størst mulig effektivitet og minst mulig miljøpåvirkning.

Vi investerer tungt i forskning på mer miljøvennlige løsninger for å holde båtbunner rene – både i våre egne forsknings- og utviklingsavdelinger og hos tredjeparter som universiteter og ulike selskaper. Vi er for eksempel en nøkkelpartner i AMBIO-prosjektet under EU-kommisjonens 6. rammeverks-program (Avanserte nanostrukturerte overflater for kontroll av algebegroing). Dette programmet er viet til utvikling av bunnstoff, som virker gjennom fysiokjemiske egenskaper i nanoskala, uten utslipp av biocid.

Vi er også involvert i screeningprogrammer for identifikasjon av mer effektive og mer biologisk nedbrytbare alternativer til de biocidene som brukes nå. Vi har innført produkter som har lave biocidnivåer eller er biocidfrie, for områder med mindre utfordringer med hensyn til begroing. Vi har innført et antall produkter med lavere VOC (volatile organic compound – flyktig organisk forbindelse) i våre produktutvalg. Utvalget av produkter med lav VOC omfatter bunnstoff, primer og toppstrøk, både vannbaserte og med høyt tørrstoffinnhold. En stor andel av de forsknings- og utviklingsprosjektene vi har underveis innen produktutvikling, er innrettet mot å øke antallet av slike produkter med lav VOC som vi tilbyr våre kunder.