Helse & Sikkerhet

Helse & Sikkerhets data for malingsprodukter er et lovpålagt krav og danner en spesifik seksjon på våre etiketter. Termenologien og språket for denne seksjonen er gitt av myndighetene og kan ofte være vanskelig å forstå. Dette avsnittet er ment som en hjelp for deg til å bedre kunne tolke og forstå frasene og symbolene som brukes i vår litteratur, og på våre etiketter. Vi har også lagt til litt nyttig informasjon som vil gjøre jobben sikrere.

Les alltid etiketten nøye før du begynner å arbeide. Hver boks er utstyrt med symboler og skrevne fraser som gir opplysninger om hvilke områder en bør ta spesielle hensyn til. Andre generelle sikkerhetstiltak er listet under, og vil hjelpe hvis uhellet skulle være ute.


Personlig Helse

Unngå svelging/innhalering

Unngå svelging

Mat og drikke skal ikke tilberedes, eller konsumeres, på områder hvor maling lagres eller brukes. I tilfeller hvor maling inntas eller svelges; oppsøk lege umiddelbart. Hold pasienten i ro, og fremkall IKKE brekning.


Unngå innhalering

Innhalering av damp fra løsningsmiddel, eller slipestøv, kan unngås ved god utlufting eller med et avsug. Er ikke dette tilstrekkelig, eller det er spesielt nevnt på etiketten, må man bruke spesifisert åndredrettsvern. Bruk en åndredrettsmaske med utskifbart filter ved sliping av gammelt bunnstoff. Bunnstoff må aldri brennes eller tørrslipes, dette kan skape farlige gasser og støv. I dårlig ventilerte områder bør man bruke en friskluftmaske, eller en respirator med organisk gassfilter. Damp og gass fra løsningsmidler er tyngre enn luft. Innhalering av slik damp/gass vil medføre svimmelhet, trøtthet, hodepine og kan i verste fall føre til kollaps. Les alltid etiketten og vær sikker på at rett verneutstyr brukes. Sprøyting av maling fører til økt helsefare. Sprøytetåke må ikke under noen omstendigheter innhaleres. Les etiketten nøye og vær sikker på at anbefalt verneutstyr brukes, det beste er en friksluftmaske som tilfører operatøren frisk luft under arbeidet.


Unngå kontakt med øynene

Bruk vernebriller e.l. ved påføring av maling eller når det er risiko for sprut fra maling feks. under omrøring. Vernebriller og goggles er billige og fåes hos de fleste Farge- og Marinehandelere. Bruk verneprodukter for øyne som er kompatible med EN 166. Skulle uhellet være ute, skyll grundig med ferskvann i minst 15 minutter mens øyelokkene holdes adskilt og oppsøk lege.


Unngå kontakt med huden

Hudirritasjon kan oppstå ved kontakt med malingsprodukter. Derfor; bruk alltid hansker og arbeidstøy når du påfører eller blander malingsprodukter. En overall som dekker kropp samt armer og ben bør brukes. Hudkrem, av en ikke fet type, kan brukes i ansiktet. Bruk IKKE petroleumsgele, disse øker faren for at maling blir opptatt i kroppen. Fjern ringer, klokker etc. før arbeidet starter, slik at ikke partikler fra maling blir liggende ved huden. Får man maling på huden; vask med såpe og lunket vann eller bruk en anbefalt rensekrem. Etter vask, påfør en hudkrem. Bruk aldri løsningsmiddel eller tynnere som rengjøringsmiddel på hud.

Fare for brann eller eksplosjon

De fleste malingsprodukter inneholder organiske løsningsmidler – noen fordamper når man åpner lokket. Man kan unngå fare for brann og eksplosjon ved å følge noen enkle regler;

  • Unngå bar flamme hvor maling oppbevares eller påføres
  • Røyking forbudt
  • Maling skal lagres i et tørt og ventilert rom, borte fra varmekilder og sollys
  • Hold lokket lukket
  • Unngå gnister fra metal eller elektriske instalasjoner
  • Ikke la filler e.l. innsatt med maling ligge i lokaler, lommer eller søppelcontainere