Zdrowie i bezpieczeństwo

Dostarczanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa wraz z wyrobami malarskimi to wymóg wynikający z obowiązujących przepisów. Informacje tego typu podajemy w wydzielonym miejscu na etykietach produktów, niemniej jednak wiele wymaganych prawem sformułowań może być trudnych do zrozumienia. W tym dziale znajdziesz informacje, które pomogą Ci w prawidłowym odczytaniu symboli i wyrażeń używanych na etykietach naszych produktów oraz w opracowanych przez nas dokumentach. Znajdują się tu też dodatkowe wskazówki opisujące bezpieczne metody aplikacji farby.


Przed przystąpieniem do pracy należy zawsze zapoznać się z treścią etykiety. Na każdej puszce znajduje się określona liczba symboli ostrzegawczych i ostrzeżeń słownych wyraźnie wskazujących, na które obszary należy zwrócić szczególną uwagę. Pozostałe ogólne środki ostrożności w zakresie bezpieczeństwa podano poniżej. Należy z nich skorzystać w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas stosowania naszych farb.


Ochrona zdrowia


Unikać połknięcia

W miejscach składowania i stosowania farby nie wolno przygotowywać ani spożywać żywności i napojów. Jeśli dojdzie do przypadkowego połknięcia farby, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Zapewnić poszkodowanej osobie wypoczynek, NIE wywoływać wymiotów.


Unikać wdychania

Aby ograniczyć ryzyko wdychania par rozpuszczalników zawartych w farbach oraz pyłu powstającego podczas szlifowania, należy użyć odpowiednich systemów wentylacyjnych i ekstrakcyjnych. Należy zastosować środki indywidualnej ochrony dróg oddechowych, jeśli powyższe systemy nie są wystarczająco skuteczne lub jeśli na etykiecie farby zamieszczono informacje nakazujące użycie tego typu środków.


W nieodpowiednio wentylowanych miejscach należy stosować zasilany powietrzem aparat oddechowy z kapturem lub półmaskę z filtrem par organicznych. Opary rozpuszczalników są cięższe niż powietrze. Wdychanie ich może powodować zawroty i bóle głowy, wrażenie upojenia alkoholowego, a nawet doprowadzić do omdlenia. Należy uważnie przeczytać etykietę i upewnić się, że stosowane są zalecane środki ochrony.


Natryskiwanie farby oznacza dodatkowe zagrożenia dla zdrowia. W żadnym razie nie wolno wdychać oparów rozpylanej farby. Należy uważnie przeczytać etykietę i upewnić się, że stosowane są zalecane środki ochrony. Na ogół najlepszym sposobem zabezpieczenia dróg oddechowych jest użycie zasilanego powietrzem aparatu oddechowego z kapturem, ponieważ zapewnia on użytkownikowi stały dopływ świeżego powietrza.


Unikać kontaktu z oczami

Podczas nakładania farby oraz w sytuacjach, w których istnieje ryzyko rozprysku farby na twarz, należy stosować ochronę wzroku. Okulary i gogle ochronne nie są drogie i można je kupić w większości sklepów dla majsterkowiczów. Ich noszenie zapewnia użytkownikowi wysoki poziom ochrony wzroku. Należy korzystać z okularów lub gogli zgodnych z normą EN 166. W przypadku przedostania się farby do oka, zaleca się płukać je przez co najmniej 15 minut czystą wodą bieżącą, przytrzymując otwarte powieki, i zasięgnąć pomocy lekarskiej.


Unikać kontaktu ze skórą

Kontakt z wyrobami malarskimi może powodować podrażnienia skóry, dlatego też przed przystąpieniem do nakładania lub mieszania farb należy zawsze zakładać rękawice i odzież ochronną. Podczas wykonywania tego typu prac należy też nosić kombinezon przykrywający tułów, ręce i nogi. Na twarz można stosować blokujący, nie natłuszczający krem do skóry. NIE używać wazeliny, ponieważ przyspiesza ona proces wchłaniania farby przez skórę. Przed rozpoczęciem prac zdjąć pierścionki i zegarki na paskach ze względu na ryzyko zatrzymywania na skórze cząstek farby. W przypadku dostania się farby na skórę należy zmyć ją, używając roztworu ciepłej wody z mydłem lub dopuszczonym do stosowania środkiem do czyszczenia skóry. Po umyciu użyć odżywki do skóry. W żadnym razie nie stosować rozpuszczalników ani rozcieńczalników.


Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu

Większość farb zawiera organiczne rozpuszczalniki, z których niektóre odparowują po otwarciu pojemnika. Podejmując kilka prostych środków ostrożności, można zapobiec potencjalnemu niebezpieczeństwu:

  • Unikać otwartego ognia w miejscach składowania, otwierania i nakładania farby.
  • Nie palić tytoniu.
  • Składować farby w dobrze wentylowanym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.
  • Przechowywać puszki szczelnie zamknięte.
  • Unikać iskrzenia powodowanego przez metalowe przedmioty, włączanie lub wyłączanie urządzeń elektrycznych lub wadliwe połączenia elektryczne.
  • Nie pozostawiać w przypadkowych miejscach nasączonych farbą ścierek, nie przechowywać ich w kieszeniach kombinezonu ani nie wrzucać do kosza na śmieci.Niektóre rodzaje farb wysychają i może dojść do ich samozapłonu.