Hälsa & Säkerhet

Att märka färgprodukter med hälso- och säkerhetsrisker är ett lagligt krav och det finns alltid en speciell del av etiketten som förklarar vad som gäller. Symboler och texter är bestämda enligt lag hur de ska se ut, men de är kanske inte så lätta att förstå. Här försöker vi förklara symboler och uttryck som kan förekomma och ger dig också lite råd om hur du handskas med produkten utan att utsätta dig för några risker.

Läs alltid etiketten innan du börjar arbetet. Varje burk har symboler med efterföljande fraser som kortfattat ska göra dig uppmärksam på var riskerna finns. Det står också om särskild skyddsutrustning rekommenderas.


Din egen hälsa

Undvik att få färg i munnen

Undvik att få färg i munnen

Mat och dryck bör inte förtäras, förvaras eller tillagas i områden där färg förvaras eller används. Om man av en olyckshändelse skulle få i sig färg ska man omedelbart uppsöka läkare. Det är viktigt att hålla sig lugn. Framkalla INTE kräkning.


Undvik inandning

Inandning av lösningsmedelsångor och giftigt damm m.m. kan minskas genom god ventilation och filtrering. Om den inte är tillfredsställande, eller om det rekommenderas på etiketten, bör speciella andningsmasker användas. Värm aldrig bort bottenfärg eftersom det kan frigöras giftiga gaser. Våtslipa alltid istället eftersom torrslipning ger mer damm som kan vara ohälsosamt att inandas. I utrymmen med dålig ventilation ska friskluftsmask användas.

Lösningsmedelsångor är tyngre än luft och kommer pressa den friska luften uppåt. Inandningen av ångor kan ge yrsel och illamående och kan till och med leda till kollaps. Läs etiketten noga och använd rekommenderad skyddsutrustning.

Sprutning kräver särskilda försiktighetsåtgärder. Sprutdimma bör under inga omständigheter inandas. Läs etiketten noga och försäkra dig om att du använder den skyddsutrustning som krävs. Ofta är det friskluftsmask som rekommenderas eftersom den förser användaren med frisk luft hela tiden.


Undvik ögonkontakt

Ögonen bör skyddas både under själva målningen och när det finns minsta risk för färgstänk upp i ansiktet. Ett par skyddsglasögon är inte speciellt dyra och kan inhandlas i de flesta butiker. De är väl värda att använda. Om färgstänk ändå kommer i ögat är det viktigt att skölja det under rinnande färskvatten i minst 15 minuter, med ögat öppet. Uppsök sedan läkare omedelbart.


Undvik hudkontakt

Hudirritation kan uppstå om färg kommer i kontakt med huden. Därför är det viktigt att alltid använda skyddshandskar och skyddande kläder under allt arbete med färg. Bäst är att ha en overall som täcker både armar och ben. Eventuell hudkräm som används får inte vara oljebaserad eftersom det hjälper färgen att absorberas i huden. Ringar och klockor ska tas av eftersom färg kan fastna på baksidan och irritera huden. Färg som kommit på huden tvättas bort med tvål och ljummet vatten. Smörj sen gärna in huden med en hudlotion. Använd aldrig lösningsmedel eller förtunning för att tvätta rent huden.


Brand och explosionsrisk

De flesta färger innehåller organiska lösningsmedel – som börjar avdunsta så fort burken öppnas. Många risker kan undvikas om du tänker på följande saker:

  • Undvik öppna lågor i områden där färg används eller förvaras
  • Rök aldrig i samband med målning
  • Förvara färgen i väl ventilerade och torra utrymmen långt ifrån värmekällor och direkt solljus
  • Stäng burken ordentligt efter användning
  • Undvik gnistor från metaller, elektriska kopplingar som slås på och av, eller felinstallationer
  • Släng alltid trasor, papper o.dyl indränkt i färg eller lösningsmedel i välförsluten behållare. Rester av en del färger och oljor kan självantända.